Friskrivning

Senast uppdaterad: 18 mars 2023

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden vars initiala bokstav är versal har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För syftet med denna ansvarsfriskrivning:

Företaget (referat till som antingen “Företaget”, “Bolaget”, “Vi”, “Oss” eller “Vårt” i denna ansvarsfriskrivning) avser Hans Ragnar AB, Västergården 8, SE-464 92, Mellerud, Sverige.
Tjänsten hänvisar till Webbplatsen.
Du avser individen som får åtkomst till Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på uppdrag av vilken sådan individ får åtkomst till eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.
Webbplatsen hänvisar till Special Plastic Parts, tillgänglig från https://specialplasticparts.com

Friskrivning

Informationen i Tjänsten är endast avsedd för allmän information.
Företaget tar inget ansvar för fel eller utelämnanden i Tjänstens innehåll.
Företaget ska inte under några omständigheter hållas ansvarigt för några speciella, direkta, indirekta, följdskador eller tillfälliga skador eller några som helst skador, vare sig det rör sig om ett avtal, försummelse eller annan skadeståndsskyldighet, som uppstår ur eller i samband med användningen av Tjänsten eller innehållet i Tjänsten. Företaget förbehåller sig rätten att göra tillägg, raderingar eller ändringar av innehållet på Tjänsten när som helst utan föregående meddelande. Denna ansvarsfriskrivning har skapats med hjälp av Free Disclaimer Generator.
Företaget garanterar inte att Tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Externa länkar Ansvarsfriskrivning

Tjänsten kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte tillhandahålls eller underhålls av eller på något sätt är anslutna till Företaget.
Observera att Företaget inte garanterar riktigheten, relevansen, aktualiteten eller fullständigheten av någon information på dessa externa webbplatser.

Ansvarsfriskrivning för fel och utelämnanden

Informationen som tillhandahålls av Tjänsten är endast för allmän vägledning i frågor av intresse. Även om Företaget vidtar alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att innehållet i Tjänsten är både aktuellt och korrekt, kan fel uppstå. Dessutom, med tanke på att lagar, regler och förordningar förändras, kan det förekomma förseningar, utelämnanden eller felaktigheter i informationen i Tjänsten.
Företaget ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden, eller för de resultat som erhålls från användningen av denna information.

Ansvarsfriskrivning för rättvis användning av upphovsrättsskyddat material

Företaget kan använda upphovsrättsskyddat material som inte alltid har varit specifikt auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren. Företaget gör sådant material tillgängligt för kritik, kommentarer, nyhetsrapportering, undervisning, stipendier eller forskning.
Företaget anser att detta utgör en “tillåten användning” av sådant upphovsrättsskyddat material som anges i avsnitt 107 i USA:s upphovsrättslagstiftning.
Om Du vill använda upphovsrättsskyddat material från Tjänsten för dina egna syften som går utöver rimligt bruk, måste Du få tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Andra upphovsrättsinnehavares varumärken som nämns på Webbplatsen

De produktnamn, företagsnamn och varumärken som nämns i anslutning till vissa varor på Webbplatsen, tillhör respektive företag och varumärkesägare. Special Plastic Parts com och Hans Ragnar AB har inte nödvändigtvis ett samarbete med dessa företag och varumärkesägare. Företags- och produktnamnen/varumärkena används här på webbplatsen endast för att identifiera de produkter som våra varor kan användas tillsammans med.

  • Fishman och TriplePlay är varumärken eller registrerade varumärken för Fishman Transducers, Inc.

Ansvarsfriskrivning för uttryckta åsikter och synpunkter

Tjänsten kan innehålla åsikter och synpunkter som är författarnas och inte nödvändigtvis återspeglar den officiella policyn eller ståndpunkten för någon annan författare, byrå, organisation, arbetsgivare eller företag, inklusive Företaget.
Kommentarer publicerade av användare är deras eget ansvar och användarna kommer att hållas fullt ansvariga och skyldiga för alla förtal eller rättstvister som är resultatet av något skrivet i eller som ett direkt resultat av något skrivet i en kommentar. Företaget är inte ansvarigt för kommentarer som publiceras av användare och förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer oavsett anledning.

“Ej ansvar” Friskrivningsklausul

Informationen om Tjänsten tillhandahålls under förutsättning att Företaget inte är engagerat i att tillhandahålla juridisk rådgivning, redovisning, skatt eller annan professionell rådgivning och tjänster. Som sådan bör den inte användas som ett substitut för konsultation med professionella redovisnings-, skatte-, juridiska eller andra kompetenta rådgivare.
Under inga omständigheter ska Företaget eller dess leverantörer hållas ansvariga för några speciella, tillfälliga, indirekta eller följdskador som uppstår på grund av eller i samband med din åtkomst eller användning eller oförmåga att få tillgång till eller använda Tjänsten.

“Användning på egen risk” Friskrivningsklausul

All information i Tjänsten tillhandahålls “i befintligt skick”, utan garanti för fullständighet, korrekthet, aktualitet eller för de resultat som erhålls från användningen av denna information, och utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier för prestanda, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.
Företaget skall inte att hållas ansvarigt gentemot dig eller någon annan för något beslut som fattas eller åtgärder som vidtas med stöd av informationen som tillhandahålls av Tjänsten eller för några följdskador, speciella eller liknande skador, även om det informeras om möjligheten till sådana skador.

Översättning och Tolkning

Denna ansvarsfriskrivning kan ha översatts om Vi har gjort dem tillgängliga för dig på Vår Tjänst. Du samtycker till att den ursprungliga engelska texten ska ha företräde i händelse av en tvist.

Kontakta Oss

Om Du har några frågor om denna ansvarsfriskrivning kan Du kontakta Oss:
Via e-post: info@specialplasticparts.com